Journal and Conference

  2023

Learning Descriptive Image Captioning via Semipermeable Maximum Likelihood Estimation
Zihao Yue, Anwen Hu, Liang Zhang, Qin Jin
NeurIPS, 2023.

POV: Prompt-Oriented View-Agnostic Learning for Egocentric Hand-Object Interaction in the Multi-View World
Bosheng Xu, Sipeng Zheng, Qin Jin
ACM Multimedia, 2023.

Visual Captioning at Will: Describing Images and Videos Guided by a Few Stylized Sentences
Dingyi Yang, Hongyu Chen, Xinglin Hou, Tiezheng Ge, Yuning Jiang, Qin Jin
ACM Multimedia, 2023.

Emotionally Situated Text-to-Speech Synthesis in User-Agent Conversation
Yuchen Liu,Haoyu Zhang, Shichao Liu, Xiang Yin, Zejun Ma, Qin Jin
ACM Multimedia, 2023.

Explore and Tell: Embodied Visual Captioning in 3D Environments
Anwen Hu, Shizhe Chen, Liang Zhang, Qin Jin
ICCV, 2023.

InfoMetIC: An Informative Metric for Reference-free Image Caption Evaluation
Anwen Hu, Shizhe Chen, Liang Zhang, Qin Jin
ACL, 2023.

UniLG: A Unified Structure-aware Framework for Lyrics Generation
Tao Qian, Zhong Tian, Jiatong Shi, Yuning Wu, Shuan Guo, Xiang Yin, Qin Jin
ACL, 2023.

Attractive Storyteller: Stylized Visual Storytelling with Unpaired Text
Dingyi Yang, Qin Jin
ACL, 2023.

Movie101: A New Movie Understanding Benchmark
Zihao Yue, Qi Zhang, Anwen Hu, Liang Zhang, Ziheng Wang, Qin Jin
ACL, 2023.

Rethinking Benchmarks for Cross-modal Image-Text Retrieval
Weijing Chen, Linli Yao, Qin Jin
SIGIR, 2023.

Knowledge Enhanced Model for Live Video Comment Generation
Jieting Chen, Junkai Ding, Wenping Chen, Qin Jin
ICME, 2023.

Open-Category Human-Object Interaction Pre-training via Language Modeling Framework
Sipeng Zheng, Boshen Xu, Qin Jin
CVPR, 2023.

MM-Diffusion: Learning Multi-Modal Diffusion Models for Joint Audio and Video Generation
Ludan Ruan, Yiyang Ma, Huan Yang, Huiguo He, Bei Liu, Nicholas Jing Yuan, Qin Jin, Jianlong Fu, Baining Guo
CVPR, 2023.

CapEnrich: Enriching Caption Semantics for Web Images via Cross-modal Pre-trained Knowledge
Linli Yao, Weijing Chen, Qin Jin
WWW, 2023.

PHONEIX: ACOUSTIC FEATURE PROCESSING STRATEGY FOR ENHANCED SINGING PRONUNCIATION WITH PHONEME DISTRIBUTION PREDICTOR
Yuning Wu, Jiatong Shi, Tao Qian, Dongji Gao, Qin Jin
ICASSP, 2023.

MPMQA: Multimodal Question Answering on Product Manuals
Liang Zhang, Anwen Hu, Jing Zhang, Shuo Hu, Qin Jin
AAAI, 2023.

Accommodating Audio Modality in CLIP for Multimodal Processing
Ludan Ruan, Anwen Hu, Yuqing Song, Liang Zhang, Sipeng Zheng, Qin Jin
AAAI, 2023.

Token Mixing: Parameter-Efficient Transfer Learning from Image-Language to Video-Language
Yuqi Liu, Luhui Xu, Pengfei Xiong, Qin Jin
AAAI, 2023.

Multi-Modal Knowledge Hypergraph for Diverse Image Retrieval
Yawen Zeng, Qin Jin, Tengfei Bao, Wenfeng Li
AAAI, 2023.

  2022

Multi-Lingual Acquisition on Multimodal Pre-training for Cross-modal Retrieval
Liang Zhang, Anwen Hu, Qin Jin
NeurIPS, 2022.

DialogueEIN: Emotion Interaction Network for Dialogue Affective Analysis
Yuchen Liu, Jinming Zhao, Jingwen Hu, Ruichen Li, Qin Jin
COLING, 2022.

Unifying Event Detection and Captioning as Sequence Generation via Pre-Training
Qi Zhang, Yuqing Song, Qin Jin
ECCV, 2022.

Few-shot Action Recognition with Hierarchical Matching and Contrastive Learning
Sipeng Zheng, Shizhe Chen, Qin Jin
ECCV, 2022.

TS2-Net: Token Shift and Selection Transformer for Text-Video Retrieval
Yuqi Liu, Pengfei Xiong, Luhui Xu, Shengming Cao, Qin Jin
ECCV, 2022.

Progressive Learning for Image Retrieval with Hybrid-Modality Queries
Yida Zhao, Yuqing Song, Qin Jin
SIGIR, 2022.

VRDFormer: End-to-End Video Visual Relation Detection with Transformers
Sipeng Zheng, Shizhe Chen, Qin Jin
CVPR, 2022.

M3ED: Multi-modal Multi-scene Multi-label Emotional Dialogue Database
Jinming Zhao, Tenggan Zhang, Jingwen Hu, Yuchen Liu, Qin Jin, Xinchao Wang, Haizhou Li
ACL, 2022.

Image Difference Captioning with Pre-Training and Contrastive Learning
Linli Yao, Weiying Wang, Qin Jin
AAAI, 2022.

Training strategies for automatic song writing: a unified framework perspective
Tao Qian, Jiatong Shi, Shuai Guo, Peter Wu, Qin Jin
ICASSP, 2022.

MEmoBERT: Pre-training Model with Prompt-based Learning for Multimodal Emotion Recognition
Jinming Zhao, Ruichen Li, Qin Jin, Xinchao Wang, Haizhou Li
ICASSP, 2022.

  2021

Product-oriented Machine Translation with Cross-modal Cross-lingual Pre-training
Yuqing Song, Shizhe Chen, Qin Jin, Wei Luo, Jun Xie, and Fei Huang
ACM Multimedia, 2021.

Question-controlled Text-aware Image Captioning
Anwen Hu, Shizhe Chen, Qin Jin
ACM Multimedia, 2021.

Enhancing Neural Machine Translation with Dual-Side Multimodal Awareness
Yuqing Song, Shizhe Chen, Qin Jin, Wei Luo, Jun Xie, and Fei Huang
IEEE Transactions on Multimedia, 2021.

Speech Emotion Recognition via Multi-Level Cross-Modal Distillation
Ruichen Li, Jinming Zhao, Qin Jin
Interspeech, 2021.

Missing Modality Imagination Network for Emotion Recognition with Uncertain Missing Modalities
Jinming Zhao, Ruichen Li, Qin Jin
ACL, 2021.

MMGCN: Multimodal Fusion via Deep Graph Convolution Network for Emotion Recognition in Conversation
Jingwen Hu, Yuchen Liu, Jinming Zhao, Qin Jin
ACL, 2021.

Towards Diverse Paragraph Captioning for Untrimmed Videos
Yuqing Song, Shizhe Chen, Qin Jin
CVPR, 2021.

Sequence-To-Sequence Singing Voice Synthesis With Perceptual Entropy Loss
Jiatong Shi, Shuai Guo, Nan Huo, Yuekai Zhang, Qin Jin
ICASSP, 2021.

  2020

Say As You Wish: Fine-Grained Control of Image Caption Generation With Abstract Scene Graphs
Shizhe Chen, Qin Jin, Peng Wang, Qi Wu
CVPR, 2020.

Fine-Grained Video-Text Retrieval With Hierarchical Graph Reasoning
Shizhe Chen, Yida Zhao, Qin Jin, Qi Wu
CVPR, 2020.

Better Captioning With Sequence-Level Exploration
Jia Chen, Qin Jin
CVPR, 2020.

Skeleton-based Interactive Graph Network for Human Object Interaction Detection
Sipeng Zheng, Shizhe Chen, Qin Jin
ICME, 2020.

Semi-supervised Multi-modal Emotion Recognition with Cross-Modal Distribution Matching
Jingjun Liang, Ruichen Li, Qin Jin
ACM Multimedia, 2020.

ICECAP: Information Concentrated Entity-aware Image Captioning
Anwen Hu, Shizhe Chen, Qin Jin
ACM Multimedia, 2020.

VideoIC: A Video Interactive Comments Dataset and Multimodal Multitask Learning for Comments Generation
Weiying Wang, Jieting Chen, Qin Jin
ACM Multimedia, 2020.

Context-aware Goodness of Pronunciation for Computer-Assisted Pronunciation Training
Jiatong Shi, Nan Huo, Qin Jin
Interspeech, 2020.

  2019

Unsupervised Bilingual Lexicon Induction from Mono-lingual Multimodal Data
Shizhe Chen, Qin Jin, Alexandar Hauptmann
AAAI, 2019.

Cross-culture Multimodal Emotion Recognition with Adversarial Learning
Jingjun Liang, Shizhe Chen, Jinming Zhao, Qin Jin, Haibo Liu, Li Lu
ICASSP, 2019.

Activitynet 2019 Task 3:Exploring Contexts for Dense Captioning Events in Video
Shizhe Chen, Yuqing Song, Yida Zhao, Qin Jin,Zhaoyang Zeng, Bei Liu, Jianlong Fu, Alexander Hauptmann
CVPR 2019, ActivityNet Large Scale Activity Recognition Challenge.

From Words to Sentences: A Progressive Learning Approach for Zero-resource Machine Translation with Visual Pivots
Shizhe Chen, Qin Jin, Jianlong Fu
IJCAI, 2019.

Generating Video Descriptions With Latent Topic Guidance
Shizhe Chen, Qin Jin, Jia Chen, Alexander G. Hauptmann
IEEE TRANSACTIONS ON MULTIMEDIA, VOL. 21, NO. 9, SEPTEMBER 2019.

Speech Emotion Recognition in Dyadic Dialogues
Jinming Zhao, Shizhe Chen, Jingjun Liang, Qin Jin
INTERSPEECH, 2019.

Unpaired Cross-lingual Image Caption Generation with Self-Supervised Rewards
Yuqing Song, Shizhe Chen, Qin Jin
ACM Multimedia, 2019.

Visual Relation Detection with Multi-Level Attention
Sipeng Zheng, Shizhe Chen, Qin Jin
ACM Multimedia, 2019.

Neural Storyboard Artist: Visualizing Stories with Coherent Image Sequences
Shizhe Chen, Bei Liu, Jianlong Fu, Ruihua Song, Qin Jin, Pingping Lin, Xiaoyu Qi, Chunting Wang, Jin Zhou
ACM Multimedia, 2019.

Relation Understanding in Videos
Sipeng Zheng, Xiangyu Chen, Shizhe Chen, Qin Jin
ACM Multimedia, Grand Challenge: Relation Understanding in Videos, 2019.

Adversarial Domain Adaption for Multi-Cultural DimensionalEmotion Recognition in Dyadic Interactions
Jinming Zhao, Ruichen Li, Jingjun Liang, Qin Jin
AVEC, 2019.

Integrating Temporal and Spatial Attentions for VATEX Video Captioning Challenge 2019
Shizhe Chen, Yida Zhao, Yuqing Song, Qin Jin, Qi Wu
ICCV, VATEX Video Captioning Challenge 2019.

YouMakeup: A Large-Scale Domain-Specific Multimodal Dataset for Fine-Grained Semantic Comprehension
Weiying Wang, Yongcheng Wang, Shizhe Chen, Qin Jin
EMNLP, 2019.

RUC_AIM3 at TRECVID 2019: Video to Text
Yuqing Song, Yida Zhao, Shizhe Chen, Qin Jinn
NIST TRECVID, 2019.

Semi-supervised Multimodal Emotion Recognition With Improved Wasserstein GANs
Jingjun Liang, Shizhe Chen, Qin Jin
APSIPA ASC, 2019.

  2018

RUC+CMU: System Report for Dense Captioning Events in Videos
Shizhe Chen, Yuqing Song, Yida Zhao, Qin Jin, Alexandar Hauptmann
CVPR ActivityNet Large Scale Activity Recognition Challenge, 2018.

Class-aware Self-Attention for Audio Event Recognition
Shizhe Chen, Jia Chen, Qin Jin, Alexandar Hauptmann
ACM International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR), 2018. (Best Paper Runner-up)

Multimodal Dimensional and Continuous Emotion Recognition in Dyadic Video Interactions
Jinming Zhao, Shizhe Chen, Qin Jin
Pacific-Rim Conference on Multimedia (PCM), 2018.

iMakeup: Makeup Instructional Video Dataset for Fine-grained Dense Video Captioning
Xiaozhu Lin, Qin Jin, Shizhe Chen, Yuqing Song, Yida Zhao
Pacific-Rim Conference on Multimedia (PCM), 2018.

Multi-modal Multi-cultural Dimensional Continues Emotion Recognition in Dyadic Interactions
Jinming Zhao, Ruichen Li, Shizhe Chen, Qin Jin
ACM Multimedia Audio-Visual Emotion Challenge (AVEC) Workshop, 2018.

  2017

Video Captioning with Guidance of Multimodal Latent Topics
Shizhe Chen, Jia Chen, Qin Jin, Alexandar Hauptmann
ACM Multimedia, 2017.

Knowing Yourself: Improving Video Caption via In-depth Recap
Qin Jin, Shizhe Chen, Jia Chen, Alexandar Hauptmann
ACM Multimedia, 2017. (Best Grand Challenge Paper)

Multimodal Multi-task Learning for Dimensional and Continuous Emotion Recognition
Shizhe Chen, Qin Jin, Jinming Zhao and Shuai Wang
ACM Multimedia Audio-Visual Emotion Challenge (AVEC) Workshop, 2017.

Generating Video Descriptions with Topic Guidance
Shizhe Chen, Jia Chen, Qin Jin
ACM International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR), 2017. pdf

Emotion Recognition with Multimodal Features and Temporal Models
Shuai Wang, Wenxuan Wang, Jinming Zhao, Shizhe Chen, Qin Jin, Shilei Zhang, Yong Qin
ACM International Conference on Multimodal Interaction (ICMI), 2017.

Facial Action Units Detection with Multi-Features and-AUs Fusion
Xinrui Li, Shizhe Chen, and Qin Jin
Automatic Face & Gesture Recognition (FGR), 2017.

  2016

Boosting Recommendation in Unexplored Categories by User Price Preference
Jia Chen, Qin Jin, Shiwan Zhao, Shenghua Bao, Li Zhang, Zhong Su, Yong Yu
ACM Transactions on Information Systems (TOIS), 2016. pdf

Video Emotion Recognition in the Wild Based on Fusion of Multimodal Features
Shizhe Chen, Xinrui Li, Qin Jin, Shilei Zhang, Yong Qin
International Conference on Multimodal Interaction (ICMI) 2016. pdf

Describing Videos using Multi-modal Fusion
Qin Jin, Jia Chen, Shizhe Chen, Yifan Xiong
ACM Multimedia, 2016. pdf

Semantic Image Profiling for Historic Events: Linking Images to Phrases
Jia Chen, Qin Jin, Yifan Xiong
ACM Multimedia 2016. pdf

Multi-modal Conditional Attention Fusion for Dimensional Emotion Prediction
Shizhe Chen, Qin Jin
ACM Multimedia 2016. pdf

History Rhyme: Searching Historic Events by Multimedia Knowledge
Yifan Xiong, Jia Chen, Qin Jin, Chao Zhang
ACM Multimedia 2016. pdf

Detecting Violence in Video using Subclasses
Xirong Li, Yujia Huo, Qin Jin, Jieping Xu
ACM Multimedia 2016.

Generating Natural Video Descriptions via Multimodal Processing
Qin Jin, Junwei Liang, Xiaozhu Lin
Interspeech 2016. pdf

Improving Image Captioning by Concept-based Sentence Reranking
Xirong Li, Qin Jin
Pacific-Rim Conference on Multimedia (PCM), 2016. (Best Paper Runner-up) pdf

Video Description Generation using Audio and Visual Cues
Qin Jin, Junwei Liang
International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR) 2016. pdf

  2015

Exploitation and Exploration Balanced Hierarchical Summary for Landmark Images
Jia Chen, Qin Jin, Shenghua Bao, Junfeng Ye, Zhong Su, Shimin Chen, Yong Yu
IEEE Transactions on Multimedia (TMM), 2015,17(10): 1773-1786. pdf

Lead Curve Detection in Drawings with Complex Cross-Points
Jia Chen, Min Li, Qin Jin, Yongzhe Zhang, Shenghua Bao, Zhong Su, Yong Yu
Neurocomputing, 2015, 168: 35-46. pdf

Image Profiling for History Events on the Fly
Jia Chen, Qin Jin, Yong Yu, Alexander G. Hauptmann
ACM Multimedia 2015 (MM’15). pdf

Persistent B+-Trees in Non-Volatile Main Memory
Shimin Chen and Qin Jin
VLDB, Hawaii, USA, 2015 (VLDB’15). pdf

Semantic Concept Annotation for User Generated Videos Using Soundtracks
Qin Jin, Junwei Liang, Xixi He, Gang Yang, Jieping Xu, Xirong Li,
International Conference on Multimedia Retrieval 2015 (ICMR’15). pdf

Speech Emotion Recognition With Acoustic And Lexical Features
Qin Jin, Chengxin Li, Shizhe Chen, Huimin Wu
In Proc. of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, Brisbane, Australia, 2015 (ICASSP’15). pdf

Detecting Semantic Concepts In Consumer Videos Using Audio
Junwei Liang, Qin Jin, Xixi He, Gang Yang, Jieping Xu, Xirong Li
In Proc. of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, Brisbane, Australia, 2015 (ICASSP’15). pdf

  2014

Does Product Recommendation Meet its Waterloo in Unexplored Categories? No, Price Comes to Help
Jia Chen, Qin Jin, Shiwan Zhao, Shenghua Bao, Li Zhang, Zhong Su, Yong Yu
SIGIR 2014 (SIGIR’14).

Semantic Concept Annotation of Consumer Videos at Frame-level Using Audio
Junwei Liang, Qin Jin, Xixi He, Xirong Li, Gang Yang, Jieping Xu
Pacific-rim Conference on Multimedia 2014 (PCM’14).

Speech Emotion Classification using Acoustic Features
Shizhe Chen, Qin Jin, Xirong Li, Gang Yang, Jieping Xu
International Symposium on Chinese Spoken Language Processing, 2014 (ISCSLP’14).

  2013

Tell Me What Happened Here in History
Jia Chen, Qin Jin, Weipeng Zhang, Shenghua Bao, Zhong Su, Yong Yu
ACM International Conference on Multimedia, 2013 (MM’13).

  2012

Event-based Video Retrieval Using Audio
Qin Jin, Peter Schulam, Shourabh Rawat, Susanne Burger, Duo Ding and Florian Metze
Annual Conf. of the International Speech Communication Association, Protland, USA,7th September, 2012 (INTERSPEECH’12).

  2011

Harmonic Structure Transform for Speaker Recognition
Kornel Laskowski and Qin Jin
Annual Conf. of the International Speech Communication Association, Florence, Italy, 28, August 2011 (INTERSPEECH’11).

Overview of Front-end Features for Robust Speaker Recognition
Qin Jin, Thomas Fang Zheng
The Third APSIPA Annual Summit and Conference (APSIPA ASC 2011).

Analysis of Dialectal Influence in Pan-Arabic ASR
Udhay Nallasamy, Michael Garbus, Florian Metze, Qin Jin, Thomas Schaff, Tanja Schultz
Annual Conf. of the International Speech Communication Association, Florence, Italy, 28, August 2011 (INTERSPEECH’11).

Investigation of Cross-show Speaker Diarization
Qian Yang, Qin Jin, Tanja Schultz
Annual Conf. of the International Speech Communication Association, Florence, Italy, 28, August 2011 (INTERSPEECH’11).

  2010

Speaker Indeitification with Distant Microphone Speech
Qin Jin, Runxin Li, Qian Yang, Kornel Laskowski, Tanja Schultz
IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, Dallas, TX, USA, 14-19 April (ICASSP’10).

The 2010 CMU GALE Speech-to-Text System
Florian Metze, Roger Hsiao, Qin Jin, Udhay Nallasamy, Tanja Schultz
Annual Conference of the International Speech Communication Association, Makuhari, Japan, 26, September 2010 (INTERSPEECH’10).

  2009

Speaker De-identification via Voice Transformation
Qin Jin, Arthur Toth, Tanja Schultz, and Alan Black
In Proc. Of IEEE workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding, Merano, Italy (ASRU’09).

Speaker Identification using Warped MVDR Cepstral Features
Matthias Wolfel, Qian Yang, Qin Jin, Tanja Schultz
Annual Conference of the International Speech Communication Association, Brighton, United Kingdom, 06. September 2009 (INTERSPEECH’09).

Improving Speaker Segmentation via Speaker Identification and Text Segmentation
Runxin Li, Qin Jin, Tanja Schultz
Annual Conference of the International Speech Communication Association, Brighton, United Kingdom, 06. September 2009 (INTERSPEECH’09).

Voice Convergin: Speaker De-Identification by Voice Transformation
Qin Jin, Arthur R. Toth, Tanja Schultz, Alan W Black
In proceedings of the 34th IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, Taipei, Taiwan, 19-24 April, pp3909-3912 (ICASSP’09).

Modeling Instantaneous Intonation for Speaker Identification Using the Fundamental Frequency Variation Spectrum
Kornel Laskowski and Qin Jin
IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, Taipei, Taiwan, 19-24 April, pp4541-4544 (ICASSP’09).

Detecting Bandlimited Audio in Broadcast Television Shows
Mark C. Fuhs, Qin Jin, and Tanja Schultz
In proceedings of the 34th IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, Taipei, Taiwan, 19-24 April, pp4589-4592 (ICASSP’09).

Robust Far-Field Speaker Identification Under Mismatched Conditions
Qin Jin, Tanja Schultz
In proceedings of InterSpeech 2008, Brisbane, Australia, 22. September 2008 (INTERSPEECH’09).

  Before 2009

Is Voice Transformation a Threat to Speaker Identification?
Qin Jin, Arthur Toth, Alan Black, and Tanja Schultz
IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, Las Vagas, April, 2008 (ICASSP’08).

The CMU-InterACT 2008 Mandarin Transcription System
Roger Hsiao, Mark Fuhs, Yik-Cheung Tam, Qin Jin, Tanja Schultz
In proceedings of InterSpeech 2008, Brisbane, Australia, 22. September 2008 (INTERSPEECH’08).

Far-field Speaker Recognition
Qin Jin, Tanja Schultz, and Alex Waibel
IEEE transactions on Audio, Speech, and Language Processing (TASL), 2007, 15(7): 2023-2032.

Whispering Speaker Identification
Qin Jin, Szu-Chen Stan Jou, and Tanja Schultz
International Conference on Multimedia & Expo, Beijing, P.R.China, July 2007 (ICME’07).

Far-field Speaker Recognition
Qin Jin, Yue Pan, and Tanja Schultz
International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, Toulouse, France, 2006 (ICASP’06).

Combining Cross-Stream and Time Dimensions in Phonetic Speaker Recognition
Qin Jin, Jiri Navratil, Douglas Reynolds, Joseph Campbell, Walter Andrews, and Joy Abramson
International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, Hong Kong, China, 2003 (INTERSPEECH’03).Book Chapter, workshops

Multi-modal Dimensional Emotion Recognition using Recurrent Neural Networks
Shizhe Chen, Qin Jin
ACM Multimedia Audio/Visual Emotion Challenge and Workshop 2015 (AVEC’15).

RUCMM at MediaEval 2015 Affective Impact of Movies Task: Fusion of Audio and Visual Cues
Qin Jin, Xirong Li, Haibing Cao, Yujia Huo, Shuai Liao, Gang Yang, Jieping Xu
MediaEval Workshop 2015, Wurzen, Germany.

RUC-Tencent at ImageCLEF 2015: Concept Detection, Localization and Sentence Generation
Xirong Li, Qin Jin, Shuai Liao, Junwei Liang, Xixi He, Yujia Huo, WeiYu Lan, Bin Xiao, Yanxiong Lu, Jieping Xu
CLEF working notes, 2015.

Towards the State of the Art in Automatic Mandarin Broadcast Speech Transcription
Stephen M. Chu, Hong-Kwang Kuo, Lidia Mangu, Qin Shi, Shilei Zhang, Yong Qin, Qin Jin, Ian Lane and Yik-Cheung Tam
Handbook of Natural Language Processing and Machine Translation, Chapter 3.5.2, pp. 487-495, Springer, ISBN 978-1-4419-7712-0, 2011.

CMU-InterACT Mandarin Transcription System for GALE
Roger Hsiao, Mark Fuhs, Yik-Cheung Tam, Qin Jin, Ian Lane, and Tanja Schultz
Handbook of Natural Language Processing and Machine Translation, Chapter 3.5.3, pp. 496-504, Springer, ISBN 978-1-4419-7712-0, 2011.

CMU-InterACT Arabic Speech Recognition System for GALE
Udhyakumar Nallasamy, Ian Lane, Mark Fuhs, Mohamed Noamany, Yik-Cheung Tam, Qin Jin and Tanja Schultz
Handbook of Natural Language Processing and Machine Translation, Chapter 3.6.4, pp. 535-540, Springer, ISBN 978-1-4419-7712-0, 2011.

Modeling Prosody for Speaker Recognition: Why Estimating Pitch May Be a Red Herring
Kornel Laskowski and Qin Jin
In Proc. of the 7th ISCA Speaker and Language Recognition Workshop (ODYSSEY2010), Brno, Czech Republic, 28 June - 01 July.

Compensation Approaches for Far-field Speaker Identification
Qin Jin, Kshitiz Kumar , Tanja Schultz, Richard M Stern
NIST SRE Workshop 2008, NIST SRE 2008, Montreal, Canada, 17. June 2008.

ISL Person Identification Systems in the CLEAR Evaluations
Hazim K. Ekenel and Qin Jin
In Multimodal Technologies for Perception of Humans of Lecture Notes in Computer Science, Springer Berlin / Heidelberg, May 18, 2007.